Onze communie-actie is terug! Mail voor meer info naar zuccherobrugge@gmail.com.

Algemene voorwaarden

De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing bij bestellingen via deze webshop.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop en op alle met ons aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Wij behouden het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van de webshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de webshop zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Wij behouden uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres. De klant en de webshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De electronische bestanden van Confiserie Zucchero gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wij garanderen echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie, etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3: Prijzen en betalingen.

U kan online betalen via: Visa, Mastercard en Bancontact

3.1 Alle door de webshop vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 De eventuele verzendkosten zijn voor de koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 De koper is de prijs verschuldigd die Confiserie Zucchero in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Confiserie Zucchero worden gecorrigeerd.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4: Levering

4.1 Bestellingen worden na betaling zo snel mogelijk afgeleverd: 
· De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verzending vindt plaats via de reguliere verzending van B-post of enig andere geschikte transporteur.
4.4 De verzendkosten van orders worden bepaald op basis van de actuele tarieven van B-post Deze worden berekend aan de hand van het totaal gewicht van de bestelde goederen en verpakkingsmateriaal. De webshop is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via B-post. De klant is gehouden om artikelen op eigen kosten te retourneren.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan de webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door de webshop aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan de webshop zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De klant is verplicht de producten bij afhaling nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u de webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan de webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Retourzendingen dienen altijd voldoende gefrankeerd en in originele envelop / verpakking te worden geretourneerd.
6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt de webshop zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan de webshop betaalde.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De webshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant de webshop. De webshop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.2 Indien de webshop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht is de webshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door de webshop vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
· het verwerken van de bestelling; 
· de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres·
· het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site·
· het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 De webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 De webshop verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.


Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brugge.